Doba výstavby

Na základe našich mnohoročných skúseností, realizáciou viac ako 100 000 metrov potrubia vyplýva, že za jeden kalendárny mesiac sme schopní zrealizovať cca 1500 – 2500 m nového vodovodného potrubia. V prípade rekonštrukcie sa tento výkon redukuje na 1000 – 2000 m. Oba odhady sú závislé od priemeru potrubia a od geologických pomerov.
Pri budovaní chráničiek je náročnosť na presnosť vŕtania vyššia z dôvodu, že chránička je zaťahovaná vždy kolmo na komunikáciu, tok, železnicu, pričom križuje všetky jestvujúce inžinierske siete. Maximálny dôraz je preto kladený práve na oblasť vytýčenia inžinierskych sietí. So strojnou jednotkou denne možno vybudovať cca 25 m chráničky.
Poveternostné podmienky ovplyvňujú práce s lPE, ktoré sú z ročného hľadiska obmedzené v zimných mesiacoch a to pri prácach teplota nesmie dlhodobo klesnúť pod 5°C
  • slide
  • slide
  • slide