Služby

Výhody spolupráce

Výhody spolupráce so spoločnosťou TERRATECHNIK sú založené na využití zariadení pre riadené horizontálne vŕtanie – bezvýkopové technológie. Jedná sa o výnimočný spôsob realizácie prác na Slovensku. Základom riadeného vŕtania je exaktné poznanie situácie v akej hĺbke a akým smerom je realizovaný vrt, ktorý je počas celej doby monitorovaný modernými technológiami.

 

Budovanie nových investičných celkov

Budovanie nových investičných celkov

Podzemné vedenie je v maximálnej miere vybudované bez narušenia nadložia, rozkopávok ulíc, komunikácii, chodníkov, zničenej verejnej zelene, narušenia dopravy i pohybu chodcov, prašnosti a ďalších problémov, ktoré so sebou prinášajú rozkopávky.

Za účelom zachovania celistvosti nadložia sme pripravení podkopať umelé i prírodné prekážky (spevnené plochy, násypy, podzemné vedenie, vodné toky, bez narušenia a neprípustného sadania nadložia).

Spoločnosť TERRATECHNIK sa špecializuje hlavne na realizáciu komplexných investičných celkov ako napr:

    • vodovody a tlakové kanalizácie na kľúč,
    • domové a priemyselné vodovodné prípojky,
    • chráničky, ktoré slúžia ako ochrana pre médiá.

Strojné zariadenie v závislosti od geologických pomerov je schopné vytvoriť riadený mikrotunel až do priemeru 300 mm. Rozhodujúcim ukazovateľom pre úspešnosť prác je geológia daného územia a hustota jestvujúcich inžinierskych sieti. Strojné vybavenie spoločnosti TERRATECHNIK je schopné budovať nové rozvody do triedy zemín 4 (vrátane). Pre výstavbu je používaný rúrový materiál z lPE, ktorý je plnohodnotný a kompatibilný s PVC.

Rekonštrukcie nevyhovujúcich vodovodných potrubí

Charakteristickým javom niektorých miest, obcí, starších závodov, fabrík, alebo už aj sídlisk postavených pred 50 rokmi, sú vodovodné siete v havarijnom stave. Značný rozsah strát vody, ale i časté havárie vodovodných potrubí nútia prevádzkovateľov rekonštruovať takéto zariadenia. Výber vhodnej metódy obnovy vodovodného potrubia musí vychádzať z jeho dokonalého poznania a situovania v teréne. Pri rekonštrukcii možno realizovať kvalitatívne i kvantitatívne zmeny technických parametrov potrubia, ako napr. zvýšenie alebo zníženie jeho hydraulickej kapacity, osadenie nových hydrantov, trasových uzáverov, ale i zmenu trasy.

Rekonštrukciu nevyhovujúceho vodovodného potrubia je v súčasnosti možné realizovať bez potreby finančne a časovo náročnej potreby výkopového odstránenia existujúcej vodovodnej siete.

Postup prác v danom prípade môže byť nasledovný:

1. Zaťahovanie nového potrubia do jestvujúceho.
Pri tejto metóde  nové potrubie máva spravidla vonkajší priemer menší, ako je vnútorný priemer starého potrubia.
2. Deštrukcia starého potrubia
Existujúce nevyhovujúce potrubie je rozlámané a následne nové potrubie je zatiahnuté do vytvoreného priestoru, ktorého profil môže byť i väčší, ako bol na starom potrubí. Táto technológia vyžaduje väčšiu náročnosť spojenú s likvidáciou zostatkov starého potrubia a preto je používaný nový druh potrubia ROBUST PIPE PEHD. Toto plastové potrubie je na povrchu chránené ochrannou vrstvou polyetylénu, ktorá zabraňuje akémukoľvek poškodeniu vlastného potrubia. Technológia sa dá použiť okrem potrubia z oceli na všetkých ostatných druhoch materiálov použitých na výrobu potrubia, vrátane liatiny.

Rekonštrukciu nevyhovujúceho vodovodného potrubia je v súčasnosti možné realizovať bez potreby finančne a časovo náročnej potreby výkopového odstránenia

  • slide
  • slide