Technológia

 Horizontálne vŕtanie (HDD):

Pred začatím práce je potrebné dôkladne naštudovať vlastnosti a zloženie pôdy, rozmiestnenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí. Výsledky tejto práce majú vplyv na výber trajektórie a taktiky vrtu. Osobitný dôraz kladieme na optimálne umiestnenie vrtného zariadenia na stavbe a zaistenie bezpečnosti práce našich pracovník a ľudí v ich okolí. Samotné riadenie  horizontálneho vŕtania sa vykonáva v troch fázach: vŕtanie pilotného otvoru, rozšírenie otvoru a zaťahovanie potrubia.

shema_gnb

Vŕtanie pilotné otvoru – obzvlášť dôležitá fáza, ktorá do značnej miery závisí na konečnom výsledku. Vykonáva sa pomocou vŕtnej hlavy a sondy so vstavaným vysielačom.  Poloha vrtnej hlavy je v každom momente posunu kontrolovaná pomocou navigačného systému a sondy. Navigačné zariadenie umožňuje vedenie vrtu (pretlaku) v premenlivom sklone a tým obchádzanie podzemných vedení a iných prekážok v trase pretlaku.  Poloha vrtnej hlavy je počas celého vŕtania kontrolovaná pomocou elektronického riadiaceho systému. Samotná vrtná hlava je umiestnená na ohybnej vrtnej kolóne s vysokotlakovými dýzami. Zemina sa rozrušuje reznými nožmi na riadenej hlave a prúdom vrtnej kvapaliny striekajúcej z dýz. Vrtná kvapalina znižuje trenie vrtáka a tyče, chráni pred zosunom pôdy, chladí vŕtací nástroj.

 

tehn-gnb1

Po prevŕtaní na druhú stranu do bodu vopred určeného sa vrtná hlava pilotného vrtu vymení za rozširovaciu hlavu. Po niekolko násobnom rozšírení sa vyhotoví konečný priemer vrtu s prierezom 20% až 30% väčším ako prirez zaťahovaného potrubia. Celý vrt je neustále naplnený stabilizujúcou bentonitovou suspenziou.

V poslednej fáze sa zatiahne potrubie.

 

Relining

Metóda vťahovania (Relining) je najjednoduchšia bezvýkopová technológia sanácie neprielezných potrubí.V podstate ide o zaťahovanie alebo vtláčanie rúrok z polyetylénu (PE) do pôvodného potrubia, ktoré je väčšie ako nové potrubie. Jednotlivé úseky potrubia sa zostavujú pomocou zvárania.Profily vťahovaných potrubí sú dané projektovou dokumentáciou. Dostupné sú v 50, resp. 100 m návinoch, s maximálnym vonkajším priemerom 110 mm, alebo v 6 a 12 m tyčiach.Pri tejto metóde sa odporúča po­užívať potrubia z LPE s ochrannými vrstvami proti oderu.

Relining

Pri rekonštrukcii vodovodu metódou Relining sa na pôvodnom potrubí vybudujú dve pracovné šachty – štartovacia a cieľová. V oboch šachtách sa na sanovanom potrubí urobia výrezy, cez ktoré sa vykoná mechanické vyčistenie a následne TV monitoring. V súčasnosti sa už upúšťa od zaťahovania navijakmi. Pri rekonštrukcii sa používajú len strojové zariadenia určené priamo na zaťahovanie potrubia.

03-spal-big-image

Strojové zariadenie sa osadí do štartovacej šachty. Do starého potrubia sa zasunú tyče až po cieľovú šachtu a následne sa spätným ťahom zatiahne nové potrubie. Sanácia sa ukončí tlakovou skúškou a prepojením starého potrubia s novým. Posledným pracovným krokom na novom potrubí je osadenie nových prípojok.

Vťahovaním menšieho potrubia do pôvodného sa mení prietoková kapacita potrubia. Keďže sa v súčasnosti spotreba vody znižuje, táto metóda je vhodná i pri riešení problémov s nadbytočnou kapacitou hlavných vodovodných privádzačov. Tie si vyžadujú rekonštrukciu, keďže v nich dochádza k zhoršeniu kvality vody jej stagnáciou.

 

Berstlining

Rekonštrukciu vodovodu metódou rozrušenia starého potrubia (Berstlining) možno použiť v prípade, ak je potrubie narušené, alebo sa odporúča zväčšiť jeho prietokovú kapacitu. Ide o deštruktívnu metódu, pri ktorej sa existujúce potrubie trhá hlavicou a zároveň sa zaťahuje nové z LPE s ochrannou vrstvou.

Berstlining

02-spal-big-imageTáto metóda je vhodná pri výmene potrubia zo sivej liatiny, azbestocementu, prípadne betónu. Špeciálne trhacie hlavice dokážu rozrušiť aj oceľové potrubie, no pri sanácii väčších priemerov (nad 160 mm) treba po­užiť výkonné strojové zariadenia. Postup prác je obdobný, ako pri zaťahovaní potrubia metódou Relining. Pri technológii Berstlining je dôležité klásť dôraz najmä na TV monitoring, ktorý odhalí už vykonané opravy na danom potrubí. Tie sa na liatinovom potrubí robia spravidla opravnými spojmi, ktoré nemožno deštruovať. Z tohto dôvodu treba na sanovanom potrubí v predstihu obnažiť miesta opráv a urobiť ešte pred rekonštrukciou výrez opravenej časti.