Využívanie deštrukčných metód

Využívanie deštrukčných metód pri rekonštrukciách líniových stavieb vo vodnom hospodárstve firmou Terratechnik spol. s  r. o. Bratislava:

Súčasný stav:
Naša spoločnosť realizuje rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií využívaním deštrukčných metód, strojom americkej výroby DITCH WITCH P80. Princíp strojného zariadenia spočíva v jeho ťažnej sile, ktorá dosahuje 25 ton. Špeciálne upravená trhacia hlavica rozruší jestvujúce potrubie, následne rozširovacia hlavica roztlačí úlomky potrubia do okolitej horniny a súčasne je zaťahované nové potrubie do takto pripraveného mikrotunelu, ktoré je z PE s ochrannou vrstvou proti oderu. Deštrukčné metódy používame do priemeru DN 225 mm pre materiály liatina, PVC, azbestobetón a do DN 110 mm pre oceľ.

Obmedzenie plynulej práce spôsobujú jestvujúce  opravy na  deštruovanom potrubí, ktoré sú spravidla  robené spojmi s prírubou, alebo z ťažko rozpojiteľných materiálov. V súčasnosti je na Slovensku viac ako 50% vodovodov starších ako 30 rokov, z tohto dôvodu dochádza k častým únikom vody, ktorá je spôsobená netesnosťami, únavou materiálu alebo koróziou potrubia. Prevádzkovatelia takýchto zariadení  majú  záujem na znížení strát vody a z toho dôvodu narastá počet žiadostí  o rekonštrukcie narušených vodovodov.
Budúcnosť:
Aby sme mohli uspokojiť prevádzkovateľov vodovodných zariadení, rozhodli sme sa zvýšiť kvalitatívnu stránku nášho strojného vybavenia o strojnú jednotku dánskej výroby NO DIG PIPERBUSTER T85. Princíp jednotky je rovnaký ako u strojnej jednotky P80. Výkonové parametre, ako aj použitie stroja je značne rozdielne. Strojná jednotka pracuje s ťahom 70 ton. Rezná hlavica drví, alebo reže všetky druhy potrubí do priemeru DN